Facebook Twitter

Borelioza w lubelskim i podlaskim

Z przyjemnością informujemy, że Fundacja Planuj Zdrowie została #partnerem Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie, realizującego projekt:

Borelioza w lubelskim i podlaskim – profilaktyka, badanie i leczenie

W przypadku boreliozy wczesna diagnoza odgrywa kluczową rolę. Projekt przyczyni się do wzmocnienia profilaktyki zdrowotnej (wskazując na odpowiednie zabezpieczenia chroniące przed zachorowaniem), co wpłynie na wydłużenie aktywności zawodowej odbiorców wsparcia oraz po-średnio wpłynie na poprawę i utrzymanie dobrego stanu zdrowia osób pracujących.
Projekt wpisuje się w działania dotyczący oddziaływania na rynek pracy poprzez przeciwdziałanie dezaktywacji zawodowej z przyczyn zdrowotnych. Wzmocnione zostaną działania profilaktyczne pozwalające na wykrycie choroby we wczesnym stadium i umożliwiające szybkie rozpoczęcie leczenia.
Celem głównym projektu jest zmniejszenie zapadalności i poprawa wykrywalności boreliozy z Ly-me poprzez działania edukacyjno – informacyjne wśród 1480 osób zakwalifikowanych do projektu należących do populacji zamieszkującej makroregion wschodni (województwa: lubelskie, podlaskie) w wieku aktywności zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem osób z grup ryzyka ze względu na wykonywany zawód, uprawiane hobby i inne czynności wykonywane w terenie w czasie wolnym od pracy, do końca 2023 r.

Główne działania:
🔝Kampania edukacyjno – informacyjna
🔝Opracowanie materiałów edukacyjnych i szkolenia lekarzy
🔝Świadczenia zdrowotne dla minimum 1480 osób.

Grupą docelową projektu (uczestnikami) będą osoby w wieku aktywności zawodowej (osoby pracujące albo pozostające bez zatrudnienia, ale poszukujące pracy), w wieku 15 i więcej lat z terenu woj. lubelskiego i podlaskiego, w szczególności zamieszkujące regiony częstego występowania kleszczy i wykonujące zawody, sprzyjające podwyższonemu ryzyku kontaktu z tymi pasożytami.

Organizator: Ministerstwo Zdrowia
Realizator: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
Partnerzy: borelioza.org | Lyme Poland, Fundacja Planuj Zdrowie

Tytuł: Borelioza w lubelskim i podlaskim- profilaktyka, badanie i leczenie
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie: 5.1 Programy profilaktyczne
Okres realizacji: od: 2020-07-01 do: 2022-12-31
Wartość całkowita: 810 082,50 zł
Dofinansowanie: 810 082,50 zł